Ajuda'ns a construir somriures: fes un donatiu per a la Fundació Catalana de la Síndrome de Down i forma part del nostre impacte positiu!

Cada euro compta! Col·labora amb la Fundació Catalana de la Síndrome de Down per donar suport a una vida plena i inclusiva.

Més informació

BASES DELS PREMIS DEL VIII CONCURS DE CURTS DE CINEMA I COMERÇ BCN SHOPPING & SHOOTING

PRESENTACIÓ

L’Associació de Comerciants Creu Coberta va crear, fa nou anys, un concurs de curtmetratges al comerç, que després es va estendre a quasi tots els eixos comercials de la ciutat amb l’objectiu principal de fomentar la creació cultural audiovisual a Barcelona per mitjà d’una proposta dinàmica, atractiva, creativa i solvent, apropant el món del comerç al món del cinema. Apropament que en els últims temps només ha estat possible per mitjà de la publicitat.

En aquest 2023, l’eix Creu Coberta, torna un any més a organitzar el Concurs BCN Shopping and Shooting, amb el suport dels eixos comercials de Barcelona.

Per a l’Associació de comerciants Creu Coberta (en endavant CC) sempre ha estat important en les diferents edicions del concurs fer difusió de la realitat social i comercial d’un entorn com Barcelona, una ciutat que ha sofert una crisi durant anys i on el comerç de proximitat n’ha sortit malparat. Com en moltes manifestacions artístiques la finalitat del concurs és potenciar una percepció que combini una fotografia clara de la realitat amb un fort component d’esperança.

El concurs organitzat per CC s’anomena «Barcelona Shopping&Shooting» i té com a objectiu afavorir i dinamitzar el comerç dels nostres barris.

Per a l’edició de l’any 2023/24, CC convoca els premis de la VIII edició del Concurs de curts de cinema i comerç Barcelona Shopping & Shooting, les bases del qual es detallen a continuació.

OBJECTE I FINALITAT

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació del VIII Concurs de curts de cinema i comerç Barcelona Shopping & Shooting de l’any 2023/24(en endavant, VIII-BCN-S&S), que es convoca amb l’objectiu d’incentivar la participació ciutadana en activitats culturals.

El concurs s’efectua en règim de concurrència pública, mitjançant una convocatòria. La seva gestió es durà a terme respectant els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Per participar en aquest concurs és imprescindible complir prèviament amb els requisits següents:

 • Tenir una edat mínima de 16 anys. En el cas de que el participant no hagi complert els 18 anys, haurà de comptar amb el consentiment exprés de tots els seus pares, tutors o representants legals.
 • Tenir residència legal a Espanya.
 • Omplir totes les dades que es demanin als formularis de registre de participació d’aquest concurs. Dites dades han de ser actuals i veraces.

INSCRIPCIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Per participar en aquest concurs cal emplenar totes les dades del formulari de registre existent a l’apartat «Inscripcions» que surt al web del concurs (https://www.bcnshoppingandshooting.cat/), sense oblidar les dades que han de constar a la fitxa tècnica de la gravació presentada (títol, director, breu sinopsi, nombre de participants, nom de l’equip, botiga, paraula clau, etcètera).

En el cas de ser estudiant per poder optar al premi Jove Talent han de fer constar quins cursos estudien i en quina escola o universitat els estan realitzant.

El registre permetrà escollir la data d’inici de l’enregistrament. A partir del moment en què s’iniciï l’enregistrament, els participants disposaran de cinc dies per completar el curt. Serà el moment en què se’ls facilitaran les localitzacions i la paraula clau.

La participació en aquest concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte o l’adquisició de cap servei.

CURTMETRAGES

S’entén per curtmetratge, la gravació audiovisual inèdita i original ideada, desenvolupada, gravada muntada i produïda per l’equip participant que compleixi totes les condicions estipulades en les presents bases.

Els curtmetratges han de respectar la normativa vigent per a productes audiovisuals realitzats per ser visionats per tots els públics, i no poden vulnerar els drets de tercers, especialment, els de propietat intel·lectual, a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de les noves tecnologies i de les comunicacions comercials.

Un dels objectius és fomentar, de retruc, el comerç de proximitat. Per tant, l’argument del curt i l’ús del comerç com a espai d’enregistrament, no pot afectar o anar en contra dels interessos del propi comerç.

L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognom, imatge, veu, etc.) requereix comptar amb el previ consentiment de l’afectat.

A l’inici del curtmetratge ha d’aparèixer una cartel·la obligatòria, que proporcionarà la organització, i que inclou els logotips de les entitats i eixos promotors i patrocinadors. En una segona cartel·la cal incloure-hi el nom del curt, les localitzacions obligatòries i la paraula clau. La durada serà de cinc segons cadascuna d’elles.

Els concursants, amb la seva participació en aquest concurs, garanteixen que els curtmetratges són gravacions originals de la seva creació i que en són els titulars de tots els drets de propietat intel·lectual, sense que els curtmetratges estiguin subjectes a cap càrrega o gravamen.

Una vegada els participants s’hagin inscrit, rebran unes localitzacions obligatòries, entre elles un comerç, una paraula clau i altres especificacions per poder fer l’enregistrament.

Es pot fer servir qualsevol mecanisme d’enregistrament, professional, semi-professional o amateur, on s’inclou el telèfon mòbil o terminals mòbils, tenint en compte que s’hauran de gravar en un format vàlid per a la seva publicació en línia.

Poden fer ús d’algunes de les eines de intel·ligència artificial (IA) que hi ha avui en dia en el mercat, sempre que es respectin les normatives del concurs i d’utilització de la IA, i els drets d’autors de segons quins continguts i quedi clarament especificat en els crèdits finals. La quantitat de plans generats amb IA no poden superar el 20% del temps de tot el curtmetratge.

El format de lliurament dels curts: Per als Curts amb una relació d’aspecte de 16:9 la resolució ha de ser de 1920×1080; i per als Curts en 4:3, de 1440×1080, o en format 1:1, de 1080×1080, amb un pes no superior, en qualsevol dels casos, a 600MB. Si es vol optar a un visionat en major qualitat com per exemple en 4K, la resolució haurà de ser de 3840×2160, amb una taxa de 10Mbps i un pes no superior a 800MB. En el cas que es seleccionin els curts per ser projectats en pantalla gran el dia de la gala es demanaran amb una resolució de 1920×1080. El compressor ha de ser MOV o MP4 amb una compressió H264 i una taxa de bits mínima de 20Mbps, si teniu el màster en 4k l’organització es posarà en contacte amb l’equip per tal de concretar el format de projecció. En cas de voler optar per algun altre format contacteu amb l’equip del BCN S&S.

Un cop presentats els curtmetratges, aquests no podran ser modificats o substituïts.

Els curtmetratges han de tenir una durada màxima de 5 minuts, crèdits inclosos, i no s’admetran fora del termini de registre indicat.

Els curtmetratges que no siguin en català o castellà hauran de ser subtitulats en alguna d’aquestes llengües (català o castellà).

L’objectiu final del concurs és afavorir i dinamitzar el comerç de Barcelona. El missatge final dels curts, tot i que se’n permet la crítica social i econòmica constructiva, no pot anar en contra dels propis objectius.

CC es reserva el dret a demanar als finalistes que presentin el curtmetratge en un format que permeti la seva projecció durant l’acte de lliurament de premis.

Tots els curtmetratges seran publicats al lloc web del concurs, on podran ser visualitzats gratuïtament.

PREMIS

Els premis que  s’atorguen són:

 1. El millor curtmetratge Premi Hermes del Comerç
 2. El millor director Premi Hermes del Comerç
 3. Premi a la Botiga més Cinematogràfica
 4. Premi al Jove Talent
 5. Premi Rotary al curt solidari
 6. Premi al curtmetratge més votat pel públic (trofeu)
 7. Premi al curtmetratge més original (trofeu)
 8. Premi a la millor música original (trofeu)
 9. Premi a la millor actriu (trofeu)
 10. Premi al millor actor (trofeu)

Pel que fa als premis en metàl·lic, en cas d’haver-ne, es deduiran les retencions corresponents d’IRPF i es pagaran mitjançant transferència bancària al compte que les persones guanyadores designin a l’efecte.

Per poder cobrar els premis en metàl·lic les persones guanyadores s’hauran de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.
Si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, CC no pogués disposar del trofeu esmentat, en lliurarà un altre d’igual o superior valor.
El trofeu no és bescanviable en metàl·lic, ni per qualsevol altre premi.
Els membres de l’equip guanyador rebran un reconeixement personal per a cadascun d’ells. Però en cap cas no es faran còpies dels trofeus

Els premis són personals i intransferibles, i únicament podran fer-ne ús els participants guanyadors.

Totes les despeses per assistir a l’acte de lliurament de premis (desplaçaments, allotjaments, dietes, entre altres, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu) correran a càrrec dels assistents.

JURAT

El jurat estarà integrat per representants del món del cinema i la cultura, de l’Eix Comercial Creu Coberta i dels eixos partiicipants, de Betebé i altres que l’organització consideri i que aportin valor. La condició de jurat serà incompatible amb la presentació de curtmetratges al concurs.

Seran funcions del jurat:

 • Decidir quins curtmetratges s’admetran a concurs.
 • Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb els curtmetratges que hi participen.
 • Emetre el veredicte dels curtmetratges premiats.

L’actuació del jurat estarà subjecta als criteris de valoració establerts en les bases del concurs, i en tot allò que no hi estigui previst, ajustarà la seva actuació al que disposa la normativa de règim local en relació als òrgans col·legiats. El jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir de l’execució del concurs.

Els acords del jurat s’adoptaran per majoria simple de vots dels membres, i del resultat de la votació se seleccionaran els curtmetratges guanyadors, a excepció del premi del públic . La decisió del jurat serà inapel·lable.

El curtmetratge que obtingui més puntuació al web del concurs dins dels terminis establerts serà el guanyador del Premi al curtmetratge més votat pel públic

Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els requisits suficients per ser guardonada, el premi podrà ser declarat desert.

El veredicte del jurat es farà públic en l’acte de lliurament de premis, que tindrà lloc el primer semestre del 2024 i que es publicarà al web l’endemà.

Tota la informació relativa a aquest esdeveniment es publicarà al lloc web del concurs.

És imprescindible que els guanyadors assisteixin a l’acte de lliurament de premis, en cas contrari es considerarà que hi renuncien i es considerarà desert. Per aquest motiu, es recomana a tots els participants que assisteixin a l’acte de lliurament de premis. Com a mínim, hi ha d’assistir el responsable que apareix a la butlleta d’inscripció.

El jurat pot decidir atorgar accèssits, si ho considera convenient.

Els noms dels membres del jurat es faran públic a la web del concurs.

CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat, en el moment d’emetre el veredicte, tindrà en compte els criteris de valoració que s’enumeren a continuació:

 • Qualitat tècnica i estètica
 • Adequació a la temàtica plantejada
 • Originalitat de la proposta
 • Enfocament adoptat pel participant

PROTECCIÓ DE DADES, AUTORIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS

Les dades dels participants es tractaran conforme a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del 13 de desembre, (LOPD) i, com a tals participants i de conformitat amb l’art. 5 del referit text normatiu, les seves dades s’utilitzaran per gestionar el concurs i els drets i obligacions que se’n deriven. Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l’entitat organitzadora.

CC no es fa responsable:

– De les conseqüències, accidents, incidents o seqüeles que poguessin patir els participants o terceres persones en el transcurs de la producció dels curtmetratges.

– Dels requisits o permisos que poguessin exigir les autoritats administratives de qualsevol mena relacionats amb els curtmetratges. CC tampoc es farà responsable de les mesures que aquestes autoritats poguessin emprendre contra els participants per l’incompliment dels requisits exigits.

– De les sancions, indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat directament o indirectament de l’actuació o omissió dels participants.

– Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet i en especial del correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs.

– Dels canvis d’horaris, de calendari i d’organització d’aquest concurs.

– De qualsevol incidència que tingui lloc després del lliurament del premi. Les reclamacions relatives al premi s’hauran d’adreçar al fabricant o distribuïdor oficial del producte en què consisteixi el premi, o al majorista, agència o prestador del servei.

– CC no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Així doncs, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, CC no es fa responsable de no poder contactar amb els finalistes o el guanyador per comunicar-los el resultat o per gestionar-hi el lliurament del premi.

Amb l’enviament del curtmetratge segons s’estipula a les presents bases, els participants garanteixen que són els autors i els titulars de tots els drets de propietat intel·lectual dels curtmetratges, que aquests són originals i inèdits, que estan lliures de qualsevol gravamen o càrrega i no estan subjectes a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.

Els curtmetratges que es presentin al concurs no han d’haver estat ni publicats ni premiats amb anterioritat en cap certamen

En qualsevol cas, els participants mantindran indemne a CC de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers derivada directament o indirectament de la seva participació en aquest Festival i, especialment, de l’incompliment d’aquestes bases i de la normativa vigent.

Els concursants saben, coneixen i accepten que per la mera participació en aquest Concurs cedeixen a favor de CC, i amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació dels curtmetratges o de qualsevulla altra obra o prestació protegida que es pugui derivar de la seva participació, per tal de, entre altres drets, reproduir-les, distribuir-les, comunicar-les públicament i transformar-les en qualsevol mitjà, suport o modalitat d’explotació, incloent-hi, entre d’altres, qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor, de radiodifusió amb fils o sense, o qualsevulla altra forma de difusió, exhibició o retransmissió, Internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, així com marxandatge, explotacions secundàries i derivades i l’ús parcial o total de les obres o prestacions protegides per a la promoció i difusió de properes edicions del concurs.

Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i fins al màxim període de protecció legal.

Els participants autoritzen CC a difondre els seus noms i cognoms, i, en el cas que assisteixin a l’acte de lliurament de premis, a que també la seva imatge i veu puguin ser captats, reproduïts i publicats, a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, per a la gestió d’aquest concurs o de noves edicions, així com per a altres campanyes publicitàries o promocions o qualsevulla altra activitat que dugui a terme CC, i sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA

S’informa als participants que el simple fet de prendre part en el concurs implica la total acceptació de les presents bases, de les instruccions i altres comunicacions o recomanacions que CC faci als participants i del compliment de les condicions d’ús dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs, així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del participant i, per tant, que aquest no pugui rebre cap dels premis que en el seu cas li puguin correspondre, i tot això sens perjudici de les accions legals que es puguin exercitar contra l’infractor.

CC  es reserva el dret a canviar les presents bases en qualsevol moment. En aquest cas, les noves bases es publicaran novament i entraran en vigor el dia que es publiquin. Si el participant no es retira del concurs, s’entendrà que accepta les noves bases.

CC es reserva el dret a canviar dates d’inscripció de concursants i entrega de premis.

CC es reserva també el dret d’anul·lar el present concurs o suspendre’l, o bé canviar-ne algunes condicions per causes tècniques o de qualsevol altra índole aliena a la seva voluntat i que impedeixin complir amb el seu desenvolupament normal, segons s’estipula en aquestes bases.

Igualment, CC podrà declarar nul el present concurs si detecta irregularitats en les dades identificatives dels concursants premiats i podrà descartar aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

Les obres presentades que no compleixin amb aquestes bases no seran admeses a concurs.

Per tot allò no contemplat en aquestes bases s’aplicarà la legislació vigent.

Organitza

Col·labora

Patrocina