Bases del III Concurs de Curts de cinema i comerç BCN Shopping&Shooting by Creu Coberta

Objecte

L’Associació de Comerciants i de Veïns Creu Coberta (en endavant, ACCC), amb NIF G-58792979 i amb domicili social a Barcelona, carrer Callao, número 9, codi postal 08014, organitza un Concurs, anomenat «Barcelona Shopping&Shooting, by Creu Coberta» (en endavant Concurs), que tindrà lloc a Barcelona del 30 de novembre al 18 de desembre de 2015.

Durada

Aquest concurs s’inicia a les 9.00 h del dia 30 de novembre de 2015 i finalitza a les 24.00 h del dia 22 de desembre de 2015.

Condicions de participació

Per participar en aquest Concurs és imprescindible complir prèviament amb el següent:
Tenir una edat mínima de 16 anys. A més a més, les persones que no hagin complert els 18 anys hauran de comptar amb el consentiment exprés dels seus pares, tutors o representants legals.
Tenir residència legal a Espanya.
Totes les dades dels formularis de registrede participació en aquest concurs, han de ser veraces, completes i els participants han de mantenir-les actualitzades.

Inscripció

Per participar en aquest Concurs cal emplenar totes les dades del formulari de registre existent a l’apartat «Registra’t» del web del concurs. El registre permetrà escollir la data d’inici de l’enregistrament. A partir del moment en que iniciï l’enregistrament, els participants disposaran de cinc dies per completar el curt. Serà el moment en que se’ls facilitin les localitzacions i paraula clau.
La participació en aquest Concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte o l’adquisició de cap servei.

Dinàmica del Concurs

Per poder participar en el Concurs és imprescindible que els participants es registrin a través del lloc web del concurs, emplenin la fitxa tècnica de la gravació presentada (títol, director, gènere, breu sinopsi, nombre de participants, nom de l’equip.
Els curtmetratges d’aquesta modalitat han de tenir una durada màxima de 5 minuts.
Se’ls lliurarà un sobre amb localitzacions obligatòries, entre elles un comerç, una paraula clau i altres especificacions.
Es pot fer servir qualsevol mecanisme d’enregistrament, professional, semi-professional o amateur. Fins i tot en telèfon o terminals mòbils.
S’entén per curtmetratge, la gravació audiovisual inèdita i original ideada, desenvolupada, gravada muntada i produïda per l’equip participant que compleixi les condicions estipulades en les presents Bases. També hauran de complir la resta de condicions estipulades a les presents Bases.
No s’admetran curtmetratges fora del termini de registre indicat.
Un cop presentats els curtmetratges, aquests no podran ser modificats o substituïts.

Condicions dels curtmetratges

Els curtmetratges han de respectar la normativa vigent per a productes audiovisuals realitzats per ser visionats per tots els públics.
Han de complir amb la legalitat vigent i, per tant, no poden vulnerar els drets de tercers, especialment, els de propietat intel·lectual, a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de les noves tecnologies i de les comunicacions comercials.
L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognom, imatge, veu, etc.) requereix comptar amb el previ consentiment de l’afectat.
L’objectiu final del Concurs és afavorir i dinamitzar el comerç de Barcelona. El missatge final dels curts, tot i que se’n permet la crítica social i econòmica constructiva, no pot anar en contra dels propis objectius.
Els Concursants, amb la seva participació en aquest Concurs, garanteixen que els curtmetratges són gravacions originals de la seva creació i que en són els titulars de tots els drets de propietat intel·lectual, sense que els curtmetratges estiguin subjectes a cap càrrega o gravamen.
Els curtmetratges s’hauran de gravar en un format vàlid per a la seva publicació on-line
Creu Coberta es reserva el dret a demanar als finalistes que presentin el curtmetratge en un format que permeti la seva projecció durant l’acte de lliurament de premis.
Els curtmetratges que no siguin en català o espanyol hauran de ser subtitulats en català o espanyol.

Jurat i selecció dels guanyadors

Hi haurà els següents guanyadors:
1. El millor curtmetratge Premi Hermes del Comerç
El Jurat escollirà el guanyador del premi al millor curtmetratge. El Jurat estarà format per representants del món del cinema, de l’eix comercial Creu Coberta, i de la Fundació Barcelona Comerç.
2. El curtmetratge més votat pel públic
El curtmetratge que obtingui més puntuació al web del concurs entre els dies XX de desembre i XX de gener de 2016.

Projecció dels curtmetratges

Tots els curtmetratges seran publicats al lloc web del concurs.
El guanyador es donarà a conèixer el dia XX de gener de 2016, en l’acte de lliurament de premis. També es donarà a conèixer al web el dia següent.
Tots els curtmetratges es podran veure al web del concurs.

Acte de lliurament de premis

Els guanyadors es donaran a conèixer el dia xx de gener de 2016 a la cerimònia de lliurament de premis. Tota la informació relativa a aquest esdeveniment es publicarà en el lloc web del Concurs.
És imprescindible que els guanyadors assisteixin a l’acte de lliurament de premis, en cas contrari es considerarà que renuncien al premi, quedant aquest desert. Per aquest motiu, es recomana a tots els participants que assisteixin a l’acte de lliurament de premis.

Premis

Hi haurà els següents premis:
Premi al curtmetratge més votat pel públic:
Premi al Millor Curt. Hermes del Comerç
Premi al Millor director. Hermes del Comerç
El jurat pot decidir atorgar accèssits

Condicions del premi

Si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, Creu Coberta no pogués disposar del premi esmentat, en lliurarà un altre d’igual o superior valor.
El premi no és bescanviable en metàl·lic, ni per qualsevol altre premi.
Només es lliurarà un Hermes del Comerç de bronze per equip. Els membres de l’equip rebran un reconeixement personal per a cadascun d’ells. Però en cap cas es poden fer còpies de la peça.
El premi és personal i intransferible, i únicament podran fer-ne ús el participant que resultin guanyador.
Totes les despeses per assistir a l’acte de lliurament de premis (desplaçaments, allotjaments, dietes, entre altres, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu) correran a càrrec dels afectats.
Totes les despeses que no estiguin expressament indicades en els premis seran per compte i a càrrec dels guanyadors (trasllats, dietes, entre altres, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu).

Protecció de dades

Les dades dels participants es tractaran conforme a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del 13 de desembre, (LOPD) i, com a tals participants i de conformitat amb l’art. 5 del referit text normatiu, les seves dades s’utilitzaran per gestionar el Concurs i els drets i obligacions que se’n deriven.
Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l’entitat organitzadora.

Exoneració de responsabilitat

Creu Coberta no es fa responsable:
– De les conseqüències, accidents, incidents o seqüeles que poguessin patir els participants o terceres persones en el transcurs de la producció dels curtmetratges.
– Dels requisits o permisos que poguessin exigir les autoritats administratives de qualsevol mena relacionats amb els curtmetratges. Creu Coberta tampoc es farà responsable de les mesures que aquestes autoritats poguessin emprendre contra els participants per l’incompliment dels requisits exigits.
– De les sancions, indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat directament o indirectament de l’actuació o omissió dels participants.
– Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet i en especial del correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa el Concurs.
– Dels canvis d’horaris, de calendari i d’organització d’aquest concurs.
– De qualsevol incidència que tingui lloc després del lliurament del premi. Les reclamacions relatives al premi s’hauran d’adreçar al fabricant o distribuïdor oficial del producte en que consisteixi el premi, o al majorista, agència o prestador del servei.

Reserves i limitacions

Creu Coberta es reserva el dret d’anul·lar el present Concurs o suspendre’l, o bé canviar-ne algunes condicions per causes tècniques o de qualsevulla altra índole aliena a la seva voluntat i que impedeixin complir amb el seu desenvolupament normal, segons s’estipula en aquestes Bases.
Igualment, Creu Coberta podrà declarar nul el present Concurs si detecta irregularitats en les dades identificatives dels Concursants premiats.
Creu Coberta descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.
Creu Coberta no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Així doncs, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, Creu Coberta no es fa responsable de no poder contactar amb els finalistes o el guanyador per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.
Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents Bases per part dels participants, implicarà la baixa automàtica d’aquests participants.

Garanties

Amb l’enviament del curtmetratge segons s’estipula a les presents Bases, els participants garanteixen que són els autors i els titulars de tots els drets de propietat intel·lectual dels curtmetratges i que aquests són originals i inèdits, i que estan lliures de qualsevol gravamen o càrrega i no estan subjectes a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.
En qualsevol cas, els participants mantindran indemne a Creu Coberta de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers derivada directament o indirectament de la seva participació en aquest Festival i, especialment, de l’incompliment d’aquestes Bases i de la normativa vigent.

Propietat intel·lectual

Els Concursants saben, coneixen i accepten que per la mera participació en aquest Concurs cedeixen a favor de Creu Coberta, en exclusiva, i amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació dels curtmetratges o de qualsevulla altra obra o prestació protegida que es pugui derivar de la seva participació, per tal de, entre altres drets, reproduir-les, distribuir-les, comunicar-les públicament i transformar-les en qualsevol mitjà, suport o modalitat d’explotació, incloent-hi entre d’altres, qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor, de radiodifusió amb fils o sense, o qualsevulla altra forma de difusió, exhibició o retransmissió, Internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, així com marxandatge, explotacions secundàries i derivades i l’ús parcial o total de les obres o prestacions protegides per a la promoció i difusió de properes edicions del Concurs.
Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i fins el màxim període de protecció legal.

Drets d’imatge

Els participants autoritzen a Creu Coberta per difondre els seus noms i cognoms, i, en el cas que assisteixin a l’acte de lliurament de premis, a que també la seva imatge i veu puguin ser captats, reproduïts i publicats, a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, per a la gestió d’aquest Concurs o de noves edicions, així com per altres campanyes publicitàries o promocions o qualsevulla altra activitat que dugui a terme Creu Coberta, i sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.

Acceptació de les Bases

S’informa als participants que el simple fet de prendre part en el Concurs implica la total acceptació de les presents Bases, de les instruccions i altres comunicacions o recomanacions que Creu Coberta faci als participants i del compliment de les condicions d’ús dels portals a través dels quals es desenvolupa el Concurs, així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del participant i, per tant, a què aquest no pugui rebre cap dels premis que en el seu cas li puguin correspondre, i tot això sens perjudici de les accions legals que es puguin exercitar contra l’infractor.

Barcelona, 6 d’octubre de 2015.

Podeu descarregar-vos les bases en format pdf

Comparteix
Share